زیبا خوانی – اشباع هاء ضمیر

این درس شامل سه بخش می باشد که نحوه آموزش آن به صورت زیر است:

توضیح 1: هرگاه قبل از «هُ» حرکت ــَـ یا ــُـ آمده باشد، در این صورت «هُ» بصورت «هُو» خوانده می‌شود.

توضیح 2: هرگاه قبل از «هِ» حرکت ــِـ آمده باشد، در این صورت «هِ» بصورت «هی» خوانده می شود.

توضیح 3: در بقیه حالات «ه» در حالت عادی خوانده می شود.

توضیح: در بعضی از کلمات با اینکه «هاء» در آخر کلمه است، ولی بصورت «هو» یا «هی» خوانده نمی شود. چرا که «هاء» ضمیر نیست و جزء خود کلمه است.

تذکر: در بعضی از قرآنها اشباع هاء ضمیر با علامت «و» یا «  » بعد از کلمـه مشخص می‌شود.

در انتهای کلاس نیز تمرینهای داخل درس برای خواندن تمرین شود و به هر مثال درست خوانده شده امتیازی به بچه ها داده شود.