رکوع

درس نوزدهم: رکوع

در هر رکعت بعد از قرائت باید به رکوع برویم و به اندازه­ای خم شویم که بتوانیم دست را بر زانو بگذاریم. هر ذکری را در رکوع بگوییم کافی است. 3 بار سبحان الله یا ذکر دیگری به همین مقدار. هنگامی که ذکر واجب رکوع را می­گوییم باید بدنمان کاملاً ثابت و آرام باشد. بنابراین باید دقت کنیم که ذکر در هنگام خم شدن یا بلند شدن از رکوع گفته نشود.

بعد از تمام شدن ذکر و برخواستن از رکوع باید کاملاً بایستیم به طوری که لحظه­ ای بدن درحال ایستاده ثابت و آرام باشد این قیام از واجبات نماز است و اگر عمداً ترک شود نماز باطل می­شود.

اگر به خاطر بیماری نمی­توانیم رکوع را حتّی با تکیه به چیزی به طور معمول انجام دهیم باید هر مقدار که می­توانیم خم شویم و در صورتی که نمی­توانیم خم شویم باید بنشینیم و نشسته رکوع را انجام دهیم در این حالت باید به اندازه­ای خم شویم که صورت مقابل زانوها یا نزدیک محل سجده برسد.

دانلود فایل درس