درس 6

صفحهموردتوضیح
554 و 8دقّت شود که (لَـ) معنا دارد و آن هم «تأکید مجدّد» است. یعنی در زبان عربی برای تاکید (إنَّ) در ابتدای جمله و سپس (لَـ) برای تاکید بیشتر آورده شده است و بسیار هم زیاد است. در این موقع (لَـ) ، قطعاً معنی می¬شود.
559 تذکّر داده شود که خلقت آسمان­ها و زمین بزرگتر از خلقت انسان است . یعنی به میزان و بزرگی آسمان­ها و زمین و نیز دقّت و نظم آنها تذکّر داده شود که می­توان اتّفاقات صدها سال بعد را با دقّت پیش بینی کرد.