درس 5

صفحهموردتوضیح
475اتفاقا باید توضیح داده شود که ((هو)) معنا می شود. به این صورت که (( به درستی که پروردگار تو هم او هم او قوی عزیز است.))
476 تذکّر داده شود که منظور از «حقِّ معلوم در اموال» یعنی صدقه ی جاریه، که مستحب است. تذکّر به خمس -جهاد مالی- جداگانه توضیح داده شود.
4710 از دو کلمه ی «ناس» و «جمیعاً» می­فهمیم که پیامبر اسلام از طرف خدا برای تمامی انسان­ها فرستاده شده است و پیامبرِ یک قوم خاص نیست .
491 این دو کلمه با هم در عربی متفاوت هستند امّا در ترجمه ی فارسی یکسانند و راجع به قدرت و فصاحت عربی
می­توان توضیح داد .