درس 4

صفحهموردتوضیح
397 داده شود که غَیب را فقط خدا می­داند و هر آن کسی که خداوند به او علم غیب را داده باشد .
مثال : شخص دیده­بان در بالای کوه، که تمام جادّه­ی جلو را می­بیند و فقط او خبر دارد که چه کسی به سمت درّه می­رود و اگر با بی­سیم خبر دهد، تنها آن کسی که بی­سیم دارد می­تواند از غیبی که دیگران نمی­دانند خبردار شود.
3910 تذکّر داده شود که همان ولی و سرپرست و صاحب اختیاری که در صفحه ی 23 مطرح شد اینجا دارد کامل می شود که بعد از خدا ، پیامبرش نیز ولی است و…
411اسامی دیگری به این ضمیر چسبیده شود و معنای آن پرسیده شود.
413 در ترجه ی «انّما» دقّت شود معنای «این است و جز این نیست» دقیق است و معنای حصر می دهد.