درس 2

صفحه موردتوضیح
235 چه کسان دیگری از نظر قرآن «ولی» هستند؟ در ترجمه، توضیح کامل داده شود که «دوستی» و «سرپرستی خدا» به چه معناست و در آینده خواهیم گفت که چه کسان دیگری این مقام را از طرف خداوند خواهند داشت.
242 در ترجمه ی «ولی» دقّت شود. معنای «سرپرست» و «دوست» کاملاً توضیح داده شود. معنی دقیق «ولی» ، «صاحب اختیار» است.
251
و
3
اسامی دیگری به این ضمایر چسبیده شود و معنای آن­ها پرسیده شود.
257 در ترجمه ی کلمه «کانَ» دقّت شود که معنای آن تنها «بود» نیست و معنای «است» یعنی «تداوم از گذشته تا آینده» هم می­باشد و در مورد صفات خدا نوعاً اینگونه است.