جلد 4 درس 8

صفحهموردتوضیح
در متن دقّت شود که چه تعداد لغت یاد گرفته¬ایم و چقدر می¬توان صرف کرد.
دکتر زبان شناسی می¬گفت: « با 15 قاعده دستوری و حدود 250 یا 300 لغت می-توان در یک کشور گلیم خود را از آب بیرون بکشیم.» حال با این همه قاعده و لغت چرا؟
عدم تمرین – عدم اعتماد به نفس – گیر کردن در قواعد بیهوده – کمبود احتیاج و..
79نوع افعال مشخّص شوند. توجّه شوند بیشتر بار جمله روی فعل است.
797امر به نگاه کردن و دقّت در آثار الهی و رحمت الهی
8011(کتب) یعنی چه؟ (رحمتی) که خدا گفته چیست؟
8012نوع (اطاعت) مشخّص شود. (الله – رسول – اولی¬الامر)
8016خدا به حسنه ، ارزش و پاداش می¬دهد. ما چه کنیم در هدیه¬ی دیگران و …
816أطیعونِ: دقّت شود کسره¬ی زیر (نِ) معنا دارد. (دقّت زبان)
85-86توجّه شود با اضافه کردن حروف به افعال معنا تغییر می¬کند. نترسید بلکه مقطّع کنید.
875(مهجور بودن قرآن) به چیست؟ خواندن قرآن که زیاد می¬شود!
89به صورت مسابقه ، ترجمه¬ی یک کلمه گفته شود و بچّه¬ها دنبالش بگردند.(امتحان کلّی بگیریم.)