جلد 4 درس 7

صفحهموردتوضیح
683بالحق: به راستی – دقیق: نظم¬دار ، هدف¬دار
684روایت پیامبر صلی اله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شود و تحقیق داده شود.
685همان متن صفحه¬ی قبل آیه¬اش این است.
6910تحقیق داده شود (میثاق) چه بوده است؟
71در لغات تغییر یافته به حرف علّه دقّت شود.
74علّت اشتباه بودن ترجمه¬های دیگر گفته شود.
76تمرین ششمبا مراجعه به قرآن ، آیات کامل شوند نه آیه سازی و مقایسه.