جلد 4 درس 6

صفحهموردتوضیح
56تعریف«جن»- شیطان فقط دعوت می¬کند نه اجبار – آیه¬ی 9 ص 58 شرح داده شود.
571زحمت زیاد پیامبران در شبانه روز – ما هم کاری کنیم
572متاسفانه انسان به جایی می¬رسد که ادّعای اله و خدا بودن می¬کند.
576«اطیعونِ» کسره بدل از یای ضمیر است.
588مثال پدری که ماشین به فرزندش می¬دهد و او را آموزش می¬دهد و به او توصیه¬ی رعایت قوانین می¬کند امّا به پسر بدلبل عدم رعایت قوانین تصادف می¬کند آیا مقصّر پدر اوست؟
5911مادام ، دائم ، دائماً هم¬خانواده¬ی «ما دمت» هستند.
624«ساجدین» : سجده به دستور خدا برای غیر خدا عیبی ندارد. مثال دیگر سجده ملائکه بر حضرت آدم است.
64تمرین پنچمتمام آیات ترجمه شوند.
65تمرین ششمآیه سازی نکنیم. ابتدا آیه را در قرآن پیدا کرده سپس کلمه را در آیه پیدا کنند.
66تمرین ششمابتدا جواب را از حفظ بگویند سپس در درس آیه¬ی مد نظر جواب را بیابند.