جلد 4 درس 5

صفحهموردتوضیح
46انسان مشرک به خود ظلم می¬کند چرا؟
476شکر نعمت
4810به خدا افترا می¬زنند چه رسد به پیامبر و امام
515قدرت خداوند در گرفتن و دادن حواس انسان می¬باشد.
528چرا گروهی سزاوار ضلالت می¬شوند؟ (خودشان کردند) تحقیق داده شود.