جلد 4 درس 4

صفحهموردتوضیح
36روش بحث حضرت ابراهیم ، (اِسکات خصم) است.
37این آیه را حضرت مسیحدر گهواره می¬گویند پس نبوّت در کودکی داریم پس امامت در کودکی بعید نیست. (تحقیق داده شود.)
37شیطان قیاس کرد که «آتش برتر از خاک است» چرا؟
39مخاطب سازی توضیح داده شود و نیز تغییر در چند کلمه¬ی آخری – ترکیب و شکستن کلمات توضیح داده شود.
4311حضرت ابراهیم مُرده است ولی خدا امر به اُسوه بودن ایشان می¬دهد و صد البتّه اُسوه بودن پیامبر ما.
4312قسمت (ب) و (ج) نکته¬ی اخلاقی و احکامی دارد.
4414الف: وهّابی¬ها که تاویل آیه را مجاز نمی¬دانند جواب این آیه را چه می¬دهند؟
44تمرین7شماره ی آیات ابتدا پیدا شوند سپس جواب دهند.