جلد 4 درس 3

صفحهموردتوضیح
(خُسران به خانواده) یعنی چه؟
باب توبه و استغفار باز است. بُعد (غفران) و (رحیم بودن) خدا مطرح است.
29نکته¬ی (الف اضافه) گفته شود.
303« و وجدوا ما عملوا » تفسیر شود.
305مبحث (اختلاف در قرآن نیست.) توضیح داده شود.
32به تذکّر پایین صفحه دقّت شود.
33تمرین پنجمسعی شود تمام آیات ترجمه شود.
34تمرین ششمنکته¬ی آیه سازی دقّت شود.