جلد 4 درس 1

صفحهموردتوضیح
4به تذکّرات صفحه دقّت شود.
77آوردن آیات تنها به اذن خداوند است.(رسول: پیامبر – رسول: جبرئیل)
89(علم) فقط نزد خداست.
8به تذکّر پایین صفحه دقّت شود.
81اهمّیت اِعراب در کلمات عالِم و عالَم که معنا عوض می¬شود.
9از این تمرین هر 4 تست جوابش برای بچّه¬ها گفته شود.
13در کلاس با نظارت ، حل شود.
1410از آیات الهی ( نشانه¬ها و امام ) غافل هستیم.
1512به شأن نزول (عزّت از آن خداست.) رجوع شود.(کتاب فروغ ابدیّت جلد 2)
1517تحقیق در مورد (اوّل) و (آخر) – (ظاهر) و (باطن)
1520(مشارق) نشان می¬دهد زمین گِرد است.