جلد 3 درس8

صفحهموردتوضیح
1096شهر به معنی:ماه و دانشمند
11331انّی: جَعلِ خلیفه فقط و فقط توسطِ خداست.
116در کلاس در حضور مربّی حل شود.
1189اَولی: صفت تفضیلی است و به معنی: برتر ، صاحب اختیارتر
11913برای ولی خدا بودن باید تقوا داشت