جلد 3 درس4

صفحهموردتوضیح
52هر بیت این شعر را یکی از بچّه¬ها بخواند.
52بیت9داستان فردی که نزد امیرالمومنین7 آمد و سوال کرد حیوانات چه صدایی در می آورند، بعد ما حال نماز خواندن نداریم. حتماً بدن آدم کافر تسبیح خدا می¬کند.
52بیت12داستان معاویه ملعون آیه 58 سوره یونس
فضل: امیرالمومنین7 . رحمت: صدیقه¬ی طاهره8
531در ابتدای 29 سوره¬ی قرآن ، یک یا تعدادی از 14 حروف مقطعه آمده است. این 14 حرف را اگر در کنار هم قرار دهیم می¬شود (صِراطُ عَلیٍ حَقٌ نُمسِکهُ)
534اختلاف: (رفت و آمد) (پشت سر هم آمدن)
546تلک: بحث دوری و نزدیکی نیست بحث مقام و جایگاه است.
547فبای حدیث : (به کدامین سخن) – یومنون: (می¬گِرَوند)
553حدیث : (حرفِ تازه) ، وقتی تصادف می¬شود عرب¬ها می¬گویند (حادث)
567اصلاح شود: (نتلوا) – الف باید گذاشته شود.
5611کانوا یعملون: ماضی استمراری است. به صورت عادت می¬شود.
609به ترجمه (واو) اضافه شود.
6117در ترجمه (واو) کم دارد و اضافه شود.
6220-18در ترجمه (واو) کم دارد و اضافه شود.