جلد 3 درس 6

صفحهموردتوضیح
771تذکر به کثرت ذکر داشتن. در شماره 10 هم آمده که نعمات را ذکر کنید. مثلاً یکی از مصادیق ذکر ائمه: هستند و یا (نعمتِ ولایت). اشاره به آیه¬ی آخر سوره¬ی تکاثر و داستان امام صادق علیه السلام با ابوحنیفه.
774کلمه¬ی فقر باید ترجمه و توضیح داده شود. فقر همه مخلوقات نسبت به خدا.
در صفحه¬ی 80 جزوه¬ی 1 گفته شد که: انواع فقر: فقرِ علمی و مادی .
مثال قرآن در مورد دریا و غرق شدن است.
مثال واقعی جاده و برف و تصادف است که خدا حفظ می¬کند.¬ مثلاً فرد کر و کور و لال، ابزار رفع حاجت را ندارد اما در درونش چیزی هست که به او می گوید احتیاجاتی دارد. از این طریق می شود به توحید فطری هم تذکّر داد. یعنی بدون توجّه به آیات الهی. با تذکّر به همین نیاز درونی انسان، یادآوری مسئله توحید هم می شود.
81قاعدهمعنای مکسر از لحاظ لغوی و اصطلاحی معلوم شود. مثلاً چیزی را می شکنیم و چند چیز دیگر به آن اضافه می کنیم. وقتی کلمه شکسته می شود، شکلش در ابواب مختلف تغییر می کند و تبدیل به جمع می شود.
تذکّر اینکه جمع مکسر یک دستور زبان سَماعی(شنیدنی) است. در اثر تکرار بیان و شنیدن، در ذهن ماندگار می شود.
877در ترجمه ها حرف (و) جا افتاده است. حتما ًاضافه بشود.
8811و بعد از آندر هر دو گزینه الف و ب باید مفرد معلوم شود. بچه ها فقط دنبال وزن کلمات نباشند.