جلد 3 درس 5

صفحهموردتوضیح
651تذکّر به (ال) الساعه. در ص71 تمرین اول هم الساعه آمده. تذکّر اینکه (ساعه) با (الساعه) فرق دارند. یکی به معنای (قیامت) و دیگری فقط یک اسم است. برای تحقیق هم مناسب است.
677علم قیامت اختصاصی خداوند است. مختص خداست.
694تفاوت بین دو فعل. کان یرجوا دارای استمرار است.