جلد 3 درس 3

صفحهمورد توضیح
36عنوان درسطبق آیه¬ی(لاتَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً)آیه63 سوره نور ، پیامبر را با نام کوچک صدا نزنیم بلکه با القاب و احترام.
36پاراگراف اولتفاوت انبیا حَقّه با حُقّه
382(تَبارَکَ) باب تفاعل است و معنای آن مطاوعه ، دادن و گرفتن است.
مبارک است کسی که تمام هستی در دست اوست – فرق مُلک مَلِک مَلَک مِلک
383ما کان: اجازه ندارد – مقایسه این آیه با آیاتی که در مورد مقامات پیامبرصلی اهتو علیه و آله است.
385کذبوا بالکتاب : کتاب وسیله ای شد برای دروغ گفتن آنها – دروغ گفتند به وسیله¬ی این کتاب و آنچه را که ما پیامبرانمان را به خاطر آن فرستادیم
فسوف یعلمون:قطعا به زودی خواهند دانست.
396اصحاب: (مفرد صاحب) به معنی هم¬نشین
397کالمفسدین فی الارض:مضاف و مضاف الیه است این گونه معنا شود: مثل مفسدینِ در زمین – دقّت شود این گونه معنی نشود: مثل مفسدین ، در زمین
398بیع:فروش
409اسم (یا محمد) را تصغیر می کردند و (یَمحَد) می¬گفتند و این بی ادبی بود.
415بیع به معنای خرید نیست. به معنای فروش است.
422ید: مجازاً به معنای قدرت است.
43اکثر صیغه¬های مبالغه قیاسی است یعنی وزن دارد بر وزن فَعّال و فَعول
49مبتدا و فاعل مرفوعند(از نظر بلاغت عربی). رَفع است(بالا) ، برایشان مهم است.
4919(تلک) به معنی (این) نمی¬باشد.
4920ترجمه اصلاح شود و کلمه¬ی (قطعاً) اضافه شود.