جلد 3 درس 2

صفحهموردتوضیح
21پاراگراف اولبعد از موفّقیت در امتحانات الهی(بِکَلماتٍ)، مقام امامت خاصه به ایشان داده شد.
29قاعدهبسم الله الرّحمن(همیشه بخشنده) الرّحیم(همیشه مهربان بر مؤمنان)
تفاوت الرّحمن (رحمت عام خداوند) با الرّحیم (رحمت خاص برای مومنین)