جلد 3 درس 1

صفحهموردتوضیح
6پاراگراف دومدر مورد گذشت زمان و عدمِ کاهشِ اعتبار قرآن مثال¬هایی زده شود مثلاً مشارق و مغاربی که قرآن میفرماید یعنی زمین گرد است و مسطح نیست. یا مثال گوشت خوک
6 پاراگراف سومشِفا : فقط برای مومنین است.
75تفاوت (للعالمین نذیرا) با صفحه¬ی 8 آیه¬ی 7 (بشری للمسلمین)
91اَحَد: به معنای یکّه نیز می باشد. – داستان امیرالمؤمنین7 و حضرت زینب3
103فرق (انزَلَ) و (تنزیل) با مثال ص 15 آیه¬ی 6
1010بردن لغت نامه به کلاس.(شهر) به معنای (دانشمند) نیز می¬باشد. با توجّه به آیه¬ی¬ شریفه¬ی (انَّ عده الشهور عند الله اثنی عشر شهرا) اشاره به این نکته که در اینجا (انَّ) به معنای (قطعاً) پس اگر ماه 13 تا بشود اشکال دارد.
اگر این مطلب برای دانش آموزان سنگین بود در صفحه 122 یا صفحه 109 گفته شود.
11اهمّیت اِعراب کلمات منتظِر و منتظَر. در کنار کلمه¬ی معلِّم کلمه معلَّم نیز اضافه شود.
12بچّه¬ها کلمات را تجزیه (شکستن کلمه) کنند.
156باران (نازل) می¬شود ولی سیل چون به یکباره است (انزَلَ) می باشد.
1610در ترجمه¬ی عبارت الف کلمه¬ی (انسان) غلط بوده و باید از (مخلوق) استفاده شود.
مثال: من و شما ماشین داریم ولی مال شما بنز و مال من پراید است.
1818به جای ترجمه¬ی پاداشش،(جزای او) یا (جوابِ عملِ او) نوشته شود.
1819و این کتابی است مبارک که آن را (یک باره) نازل کردیم. (یک باره) اضافه شود.