جلد 2 درس3

صفحهموردتوضیح
291معنای لیلۀ القدر(هم¬چنین شب¬های قدر) توضیحِ کامل داده شود. (در تفاسیر منظور از لیلۀ القدر ، صدیقه¬ی طاهره بیان شده است.)
296توجّه شود که قرآن برای تدبّر نیز هست که شاید هدف اصلی هم باشد و تنها قرائت آن کافی نمی¬باشد در ضمن اگر بر قلبی قفل باشد دیگر همین قرآن برای او هم قابل استفاده نیست . حال، قفل به قلب چیست ؟ تحقیق کنید.
3010نکته¬ی جالبی دارد که باید توضیح کامل داده شود همچنین صفحه 39 تمرین 5 که باید مربّی مثال بزند برای بچّه¬ها که نویسندگان در طولِ زندگی حرف¬هایشان عوض می¬شود.