جلد 2 درس 8

صفحهموردتوضیح
936تذکّر ذیل صفحه مهم است در ضمن معنای «هدایت بدست خداست» را روشن¬کنیم
944خلیفه ، انتصاب و جعل الهی است نه انتخاب (گزینش از میان چند نفر)
9525توجّه شود که انفاقِ علنی و مخفیانه هر دو دستور داده شده است و شیطان گول نزند که بخاطر ریا در علنی پول نده. منظور مراسم گل ریزان و غیره است
9629تذکّر غیب آسمان¬ها وزمین که خداوند می¬داند و به هر که بخواهد آن¬را می¬گوید.
تذکّر راجع به فهرست کلمات در ص 97 به بعد و تمرین شبیه جلد اوّل گفته شود و در کلاس از چند نفر پرسیده شود.