جلد 2 درس 7

صفحهموردتوضیح
754قدیم 5 جدیدتوضیح داده شود که همه¬ی موجودات مرگ خواهند داشت حتّی مخلوقاتی که ما نمی¬بینیم مانند فرشتگان یعنی این¬که همه در یَدِ قدرت خداست و سپس بَعث داریم
7610هم¬اکنون خداوند به مرسلین سلام می¬دهد در حالی که به ظاهر پیامبران مُرده¬اند. بحث سلام کردن ، آداب(کوچک به بزرگ و…) و ثواب آن(گوینده69 و جواب¬دهنده1ثواب) گفته شود.
769معنای بعث و از خاک برخاستن و معاد جسمانی توضیح داده شود که همین بدن زنده می شود و از خاک بلند می شود و آن هم به یک باره.
76«سلام»: اسم خداست ولی به تنها کسی که سلام نمی¬کنیم خداست.
82تمرین¬ها تجزیه شوند.
8319دقّت شود”و”دارد که در ترجمه نیست و همچنین تفاوت ترجمه بخاطر «ل» تاکید می¬باشد.
844تمرین 4 نکته ی جالبی دارد که از بچه ها بخواهید بدون رجوع به جواب که ص (76 آیه 8کتاب جدید) (75 آیه 5کتاب قدیم) است جواب دهند.( البتّه در تفاسیر فضل ورحمت خدا به امیرالمؤمنین و صدیقه¬ی طاهره تفسیر شده است.)