جلد 2 درس 5

صفحهموردتوضیح
شروع این درس اگر با نمایش فیلم یا عکس از کهکشان¬ها ، حیوانات و …باشد که نمایانگر گوشه¬ای کوچک از عظمت خداست خیلی مناسب است.
51کلمه «آیه» و «آیت» به معنای «نشانه». با توضیح دادن این¬که انگشت نشانه ، فقط به چیزِدیگر اشاره می¬کند و هدف، دیدنِ آن شئ است نه خودِ انگشت اشاره.
523این مثال زده شود که: در مدرسه تعدادی قبول و تعدادی مردود می¬شوند.
525اشاره به عظمتِ خلقت که کهکشان¬ها عظیم¬تر از بدنِ ماست.
536بالحق : «حق» یعنی «غیرِ باطل» ، «هدف¬دار»
539توضیح داده شود که منظور از «اختلاف روز و شب» چیست ؟و از خلقت خداوند در آسمان ها و زمین مثال زده شود که آیات و نشانه ها روشن شود.
اختلاف یعنی رفت و آمد و در این¬جا جانشین شدن شب و روز به جای یکدیگر.
553در ترجمه¬ی «بصیر» و «سمیع» توضیح داده شود که بینایی و شنوایی خداوند با نوع «دیدن» و «شنیدن» ما فرق می کند.ما برای «دیدن» و «شنیدن» احتیاج به لوازم و اسباب داریم ولی خداوند نیازی به لوازم و اسباب ندارد.
بصیر: بیننده . معنی بینا ، دقیق نیست زیرا که شاید فرد چشم داشته باشد ولی چشمش بسته باشد و نبیند.
586بسیار دقّت شود که کلمه¬ی بکار رفته «اَمر» ، «کار» است نه «اَمَرَ»
در «انتخابِ نبی و ولی» مشورتی نیست بلکه انتصاب خداوند است.