جلد 2 درس 1

صفحهموردتوضیح
8به تذکّر ذیل صفحه دقّت شود که: (در ترجمه¬ی فارسی به مفرد و جمع توجّه شود.)
84توضیح داده شود که خود ما هم متاسّفانه از آیات و نشانه¬های الهی غافل هستیم و کمتر به نعمت¬های الهی توجّه داریم. آیات و نعمت¬های خداوند را برشماریم. بچّه¬ها نیز کمک کنند.
910تکلیف تحقیقی داده شود که منظور از «بَیِّنات»، «کِتاب» و «میزان» در تفاسیر چیست؟