تیمم

برای تیمم کردن و نیت تیمم تمام کف دو دست را با هم بر خاک یا چیزی که تیمم بر آن صحیح است می زنیم البته طبق نظر برخی از مراجع تقلید در نیت لازم است تعیین شود که تیمم به جای وضو انجام می شود یا غسل. تکاندن دستها از گرد و خاک نیز مستحب است سپس تمام کف دو دست را به تمام پیشانی و دو طرف آن از اجزایی که مو می رو ید تا روی ابروها می کشیم، و بقیه صورت جزء محدوده مسح نیست، در ادامه تمام کف دست چپ را به تمام پشت دست راست از بالا ی مچ تا سر انگشتان، و بعد تمام کف دست راست را به تمام پشت دست چپ می کشیم، لازم نیست بین انگشتان نیز مسح شود اما لازم است که هنگام مسح دستها دست زیرین نیز ثابت باشد، بعضی از مراجع معتقد اند که در تیمم باید که بار دیگر دستها را بر خاک زده و کشیده پشت دست راست و چپ را تکرار کنیم تا تیمم صحیحی انجام داده با شیم،اما در چه مواردی می توان به جای وضو و غسل تیمم کرد:


اگر دسترسی به آب نداریم. مثلا در جایی هستیم که آب نیست یا رسیدن به آب مشقت زیاد و غیر قابل تحمل را دارد یا اینکه می ترسیم اگر دنبال آب برویم درنده یا دزدی به جان یا مال ما ضرر برساند.کسی که فقط آب غصبی در اختیارش باشد نمی تواند با آن وضو بگیرد و باید مثل کسی که اصلا آب ندارد تیمم کند.


اینکه احتمال بدهیم آب برایمان ضرر دارد در صورتی که این احتمال از نظر مردم به جا و قابل توجه باشد.

دانلود فایل درس