تطهیر زمین و اشیاء دیگر

اگر چیز نجس را بعد از بر طرف کردن عین نجاست یک مرتبه در آب کر یا جاری فروببرند و آب به همه جای آن برسد پاک می شود، چیزی که به ادرار نجس شده باشد و بعد از برطرف شدن عین نجاست با آب قلیل دو بار آب کشیده شود پاک می گردد. اگر چیزی ابتدا نجس شده سپس به حدی چرب شود که مانع رسیدن آب باشد در صورتی پاک می شود که ابتدا چربی آن بر طرف شود، اما اگر گو شت، دنبه، روغن جامد یا اشیاء دیگری که چرب  شده اند نجس شوند مانند اشیاء جامد دیگر پاک می شوند، و بر طرف کردن شرعی آنها لازم نیست. ظاهر گندم، برنج، صابون و مانند اینها اگر نجس شود با فرو برذن در آب کر یا جاری پاک می شود. زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد اگر آبی که روی آن می ریزد از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو رود پاک می شود . برای شستن زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود ، باید آن قلیل را به قدری روی آن بریزیم که جاری شود ولی آب جمع شده نجس است و اگر با آب جاری یا آب کر شسته می شود همینکه آب همه جاهای نجس را در بر بگیرد کافی است، و آب باقی مانده اگر رنگ، بو، مزه نجاست را نگرفته باشد پاک است. دراینجا نیز بر طرف نمودن عین نجاست ضروری است و اگر چیزی از آن باقی مانده باشد زمین پاک نشده است.

دانلود فایل درس