تطهیر بدن و ظروف

برای تطهیر بدن بهتر است با استفاده از پنبه یا دستمال سفید از برطرف شدن کامل خون یا نجاسات دیگر مطمئن شویم، سپس آن را آب می کشیم، البته محلی که با ادرار نجس شده است بعد از برطرف کردن عین نجاست با آب قلیل دو بار آب کشیده می شود. بنابراین اگر نجاست بدن در آب کر یا جاری بر طرف شود بدن پاک می شود. برای پاک نمودن موی سر و صورتی که زیاد باشند طبق نظر برخی از مراجع فشاردادن آنها ضروری است. برای تطهیر ظرف نجس با آب کر یا جاری باید یکبار آن را بشوییم، ظرف نجس را با آب قلیل به دو روش می توان شست:


آن که سه بار آن را از آب پر و خالی کنیم.
آنکه سه بار در آن آب بریزیم و در هر سه دفعه آب به جاهای نجس آن برسد.


ولی اگر ظرفی را سگ لیسیده ویا در آن مایع دیگری خورده، اول باید آن را با خاک پاک خاک مال،وسپس دو مرتبه شسته شود.

دانلود فایل درس