تشهد و سلام

در رکعت دوم و آخر نماز باید بعد از سجده دوم بنشینیم و درحال آرامش بدن تشهد بخوانیم. درصورتی که تشهد را فراموش کنیم و قبل از رکوع یادمان بیاید، باید بنشینیم و تشهد را بخوانیم. سپس برخواسته، نماز را ادامه دهیم. ولی اگر بعد از رکوع یادمان بیاید باید نماز راتمام کرده و بعد از سلام نماز، تشهد را قضا کنیم ودو سجده سهو به جا آوریم. البته بعضی از مراجع دو سجده سهو برای قیام اضافی و دو سجده دیگر برای قرائت یا تسبیحات اضافی لازم می­دانند.

در رکعت آخر نماز بعد از تشهد، سلام داده، نماز را تمام می­کنیم. البته گفتن جمله آخر برای تمام کردن نماز کافی است.

دانلود فایل درس