ترتیب و موالات

درس بیست و دوم: ترتیب و موالات

نماز باید به این ترتیب خوانده شود: تکبیره الاحرام، حمد و سوره، رکوع، دو سجده، در رکعت دوم بعد از سجده­ ها تشهد و در رکعت آخر پس از تشهد سلام.

اگر این ترتیب عمداً انجام شود نماز باطل است. اگر یکی از ارکان نماز را فراموش کردیم، تا قبل از رسیدن به رکن بعدی، باید آن راجبران کنیم. اما اگر جزء فراموش شده، رکن نباشد باید تا قبل از ورود به رکن بعدی، آن را جبران کنیم. ولی اگر پس از رسیدن به رکن متوجه شدیم، نماز صحیح است.

آخرین واجب نماز موالات است. موالات یعنی فاصله نینداختن بین اجزای نماز. بنابراین اگر بدون اینکه مشغول ذکر یا قرائت باشیم، بین اجزای نماز به قدری فاصله بیندازیم که نگویند نماز می­خواند، نمازمان باطل است.

دانلود فایل درس