بلوغ دبستان مربی

مربی کلاس درصورتی کهاز طریق دیگر مربیان یامربی استخر یا پدر و مادر دانش آموز به علایم بلوغ (که درادامه آمده است) متربی خود واقف شد باید با اطلاع مدیر مکتب و مسپول آموزش از مربیان متخصص بحث بلوغ کمک گرفته و مسایل لازم در این بحث را به متربی خود برساند. البته خود مربی دخالت مستقیم نداشته و روش بیان آن توسط متخصص بلوغ به شکل فرد به فرد (فیس تو فیس) میباشد.

کلیه این نکات را در پرونده خصوصی متربی ثبت کرده و به مربی دبیرستان منتقل مینماید.

               سِنّی :               رسیدن به پایان 15 سال قمری (تقریباً 5/14 سال شمسی)

بالغ :         جسمی:                     رویش موی زِهار                  تکلیف می­شو. 

                              خروج منی                      بالغ می­شود.