اعتقادات

 نگاهى کوتاه به سیره پیامبر صلى الله علیه و آله؛ پیشگفتار؛ سرگذشت سنت در مکتب خلفا در عصر چهار خلیفه اول؛ پیشگفتار؛ مقدمه؛ بحث اول : اختلافات فرقه گرایى در مکتب خلفا؛ بحث دوم : وحدت در مکتب اهل البیت علیه السلام؛ حقیقت امر در اختلافات پیروان مکتب اهل البیت علیه السلام؛ مقام اهل البیت علیه السلام در کلام خدا؛ در سنت پیامبر صلى الله علیه و آله؛ پیشگفتار؛ بحث اول: پیامبر ص تفسیرآیات کتاب خدا وسنت خود را به امر پروردگار نزد دوازدهوصیش به ودیعت نهد؛ سر گذشت حدیث در مکتب اهل البیت علیه السلام؛ بازگشت به سر گذشت حدیث در مکتب خلفا؛ بحث دوم : خداوند حافظان و مبلغان اسلام پس از پیامبر خاتم ص تعیین فرموده ، و پیامبرص این امر را به امت تبلیغ نموده است؛ امامت در مکتب خلفا؛ امامت در مکتب اهل البیت علیه السلام؛ گروه اول : روایاتى که امامت عموم اهل البیت را اثبات مى کند؛ گروه دوم : روایاتى که در آنها به نام امام و خلیفه پس از پیامبر تصریح شده است؛