ارتباط با جنس مخالف

در صورت اطلاع مربی یا دیگر مسپولیم مکتب در دوره دبستان در ارتباط با جنس مخالف. بدون دخالت مستقیم مربی موضوع با مدیر مکتب و در صورت لزوم پر کلونی و مسپول بلوغ درمیان کذاشته شده و با  مشاوره از روانپزشک معتمد مراحل بعدی بدون دخالت مسقیم مربی انجام می گردد.