اخلاق

ارائه مطالب اخلاقی به شیوه جدید متناسب با سن و نیاز دانش آموزان که حدود 50 درصد زمان کل آموزش را به خود اختصاص می دهد.

سرفصل های موضوعی