احترام پرندگان

در ِﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ. ﺧﺎدم، دوان دوان ﺳﻮى در دوﻳﺪ. در را ﻛﻪ ﺑﺎز ﻛﺮد، ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ى ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻠﻴﻔﻪ روﺑﻪرو ﺷﺪ. ﺑﺎز اذﻳﺖ و آزارى ﺟﺪﻳﺪ در راه ﺑﻮد. زﻳﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰآﻣﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪى آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل ﺟﺪﻳﺪى در ﺳﺮ دارد. ﻓﺮﺳﺘﺎدهى ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﺎم را ﺑﻪ ﻛﺎخ ﺑﺰرگ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ. ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺎﺧﻰ ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ داﺷﺖ. ﭘﺸـﺖ ﭘﻨﺠـﺮهﻫـﺎ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺧـﻮش آوازى زﻧـﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ او از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﻛﻪ ﺗﻤـﺎم آن ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﺎﻫﻢ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﺮ و ﺻﺪاى زﻳﺎدى در ﻛـﺎخ ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻣـﻰرﺳـﻴﺪ. ﻃـﻮرىﻛـﻪ اﻓـﺮاد در ﺣـﺎل ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮ ﺻـﺪاى ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ را ﻧﻤﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ. روزى ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺎم را ﻣﻮرد اذﻳﺖ و آزار ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎخ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻛﻨﺪ و ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﭙﺮﺳﺪ. ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻣﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻨﺪ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪاى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ﺳﺨﻨﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و او از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ اﻣﺎم را دﻋﻮت ﻛﺮده و اﻣﺎم ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. روز ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا رﺳﻴﺪ. اﻣﺎم در ﻛﺎخ ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ از اﻣﺎم ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻮﻛﻞ از اﻣﺎم اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺆاﻟﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﭙﺮﺳﺪ. اﻣﺎم، اﺟﺎزه دادﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﺮد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺼﺮ ﭘﺮ از ﺳﺮ و ﺻﺪاى ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮش آواز ﺑﻮد. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﻛﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم رﺳﻴﺪ، اﻳﺸﺎن ﻟﺤﻈﻪ اى درﻧﮓ ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺼﺮ در ﺳﻜﻮت ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻓﺮو رﻓﺖ و اﻳﻦ ﺳﻜﻮت ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم اداﻣﻪ داﺷﺖ. زﻣﺎﻧﻰﻛﻪ اﻣﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال را دادﻧﺪ و از ﻛﺎخ ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ، دوﺑﺎره ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻛﻞ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺖ و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ.

آزار احترام اعتدال امام حسن عسگری علیه السلام امام رضا علیه السلام امام صادق علیه السلام امام موسی بن جعفرعلیه السلام امام هادی علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام انس با قرآن و ائمه بی احترامی تفاخر حج حق الناس خجالت خدا خودپسندی دبستان دعا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم سامرا سیره عملی شیعه شیعیان عاقبت اندیشی عبادت عبرت عجب غرور وتکبر و تواضع غیبت فحش فقر محبت مدینه مسلمان مهربان مهمان موسیقی مکافات عمل نفرین نماز پدر پدرو مادر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پیرمرد