آموزش مفاهیم قرآن جلد 3

نکات آموزشی در تدریس مفاهیم قرآن جلد سوم

  • در تمارینی که باید عبارت عربی ترجمه ی داده شده را بیابند تمام آیات را ترجمه کنند.
  • در تمارینی که دانش آموزان باید با عبارت قرآنی پاسخ دهند ، ابتدا از حفظ پاسخ دهند سپس آیه را در درس پیدا کرده و یادداشت کنند .

جلد 3 درس 1

جلد 3 درس 2

جلد 3 درس 3

جلد 3 درس4

جلد 3 درس 5

جلد 3 درس 6

جلد 3 درس 7

جلد 3 درس8